วิธีการสำรองที่นั่ง/ชำระเงิน

การสำรองที่นั่ง

      แจ้งจำนวน ผู้ใหญ่ / เด็ก ชื่อเรือ และวันที่มีความประสงค์ที่จะเข้าใช้บริการ

     เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจเช็คไปยังเรือลำที่ท่านต้องการ จากนั้นจะแจ้งให้ทราบว่าในวันที่ท่านต้องการเข้าใช้บริการนั้นมีที่นั่งว่างตามจำนวนที่ท่านต้องการหรือไม่

  เมื่อเจ้าหน้าที่ยืนยันที่นั่งว่างเรียบร้อยแล้ว จะทำการจัดส่ง SMS แจ้งยอดค่าใช้บริการ และหมายเลขบัญชีให้กับท่านเพื่อชำระเงิน 

      ขอความกรุณาท่านชำระเงินภายใน 2 ชั่วโมงหลังจากท่านได้รับ SMS แจ้งยอด ฯ หากติดขัดปัญหาใด ๆ ทำให้ท่านไม่สามารถโอนได้ทันตามเวลา ขอความกรุณาท่านโทรแจ้งกับเจ้าหน้าที่ เพื่อเลื่อนกำหนดเวลา

     เมื่อท่านชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาโทรแจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่รับจอง เจ้าหน้าที่จะแจ้งกำหนดการต่าง ๆ ให้กับท่านต่อไป

 

ชำระเงินโดยผ่านระบบ QR Code :

 

 

      

     หากไม่มั่นใจในการจอง หรือไม่พร้อมชำระเงินตามเงื่อนไขที่พระนครทัวร์กำหนด ขอความกรุณาได้โปรดโทรแจ้งได้ในทุกกรณี มิฉะนั้น จะถือว่าท่านเสียมารยาทอย่างร้ายแรง ทำให้เสียโอกาสทั้งผู้ให้บริการ และผู้ที่ต้องการใช้บริการรายถัดไป

 

 

หมายเหตุ  เลขที่บัญชีที่แจ้งกับท่านจะเป็นเลขที่บัญชีพระนครทัวร์ โดยนางสาวพรรษมณฑ์  พิมพ์นราภัทร์ ธนาคารกสิกรไทย  ยกเว้น  ค่าบริการบนเรือริเวอร์ไซด์ จะเป็นชื่อบัญชี นางสาวพรรษมณฑ์  พิมพ์นราภัทร์ ธนาคารกรุงเทพ

 

Visitors: 218,964